Obchodné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU BOOMSPORT.EU

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího:

Prodávající: DOP s.r.o.

IČO: 51757478

DIČ: 2120780904

IČ DPH: SK2120780904

se sídlem Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

korespondenční adresa: Hrobákova 32, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 128953 / B

kontakt: info@boomsport.eu, +420 777 528 829


Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

tel. č .: 02/ 58 27 21 72, 02/ 58 27 21 04, fax č .: 02/ 58 27 21 70

ba@soi.sk


Kupující:

Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, jako spotřebitel prostřednictvím internetového obchodu.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má ​​přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory provozovatele.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejdříve vybere zboží, o který má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

2. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající z objektivních důvodů splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

5. V případě, že je zboží po zadání objednávky nedostupný, prodávající bude informovat kupujícího o jakémkoliv zdržení, částečné dodávce nebo zrušení produktu.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu obdržela oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

8. Kupní smlouva se uzavírá v slovenském jazyce a řídí se právním řádem Slovenské republiky.

9. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude prováděna přednostně v elektronické formě e-mailových zpráv.

10. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího ao dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v těchto všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů informoval v těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v reklamačním řádu těchto všeobecných obchodních podmínek, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 Občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval v reklamačním řádu, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího ,

m) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího

n) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

o) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

p) informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; přičemž prodávající zároveň uvedl na příslušné podstránce elektronického obchodu odkaz na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.


Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží.

2. Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Veškerá oznámení prodávajícího související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu zaslány elektronickou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo uvedenou
v objednávce.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u v katalogu zboží internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Dárkové poukazy a slevové kódy

1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytované prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

2. Pokud není prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy nelze uplatňovat opakovaně a nelze je vzájemně kombinovat. Slevové kódy nelze uplatňovat na již zlevněné zboží, ledaže prodávající výslovně uvede jinak.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

4. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze v termínu před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

5. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

6. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího týkajících se jejich použití, má prodávající právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

Zákaznický účet - registrace

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, který je uveden ve faktuře / objednávce
  • dobírkou při převzetí zboží.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající vystaví na úhradu kupní ceny kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Dodání zboží

1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

2. Způsob dopravy a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Prodávající odesílá zboží co nejdříve, zpravidla ve lhůtě 2-30 dnů pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a země doručení objednávky. Při bezhotovostním převodu prodávající posílá zboží až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud prodávající nesplní svůj závazek dodat zboží ve lhůtě 30 pracovních dnů, kupující ho vyzve, aby dodal zboží v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů tovaru a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu bez sepsání záznamu o rozsahu a povaze vady probírané zásilky kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušený a nepoškozený.

6. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., Které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich zjištění. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neoznámí. Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neprodleně neoznámil prodávajícímu, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8. Prodávající nenese odpovědnost za:

  • opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou nebo přepravní službou;
  • poškození zásilky zaviněné poštou nebo přepravní službou;
  • případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele prodávajícího) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribuce zboží nebo jiných nepředvídatelných překážek.

9. Prodávající má právo na náhradu škody, v případě že kupující objednané zboží nepřevzal. Náhrada škody sestává zejména z dopravních nákladů a s tím spojených poplatků, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které vznikly prodávajícímu s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.Odstoupení od smlouvy

Ze strany kupujícího:

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy představuje 30 dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

3. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Zb. o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné:


- prodej zboží, který byl zhotoven / upravený podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;

- prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti;

- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšený
s jiným zbožím;

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který byl po dodání porušen a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. spodní prádlo a plavky);

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil / rozbalil jejich původní ochranný obal.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře.

5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo odevzdá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

6. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá zpět.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení, neznečištěný a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Pokud spotřebitel zašle zboží prodávajícímu i přesto, že nesplnil zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy, zboží nebude přijat, případně bude na náklady spotřebitele odeslán zpět.

Ze strany prodávajícího:

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy také tehdy, pokud dodavatel objednaného zboží provozovateli výrazně změnil ceny, nebo pokud nastaly výrazné změny cen přepravy zboží
a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzn. zvýšení ceny zboží, zda nárůst nákladů na přepravu.

13. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není prodávající schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.


Práva z vadného plnění - reklamační řád

Objednáním zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Reklamace se řídí zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, Občanským zákoníkem zákon č. 40/1964 Zb. a níže uvedenými ustanoveními. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do sídla prodávajícího poštou resp. prepravonu společností a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v reklamačním protokolu pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv ohledně způsobu vyřízení reklamace uplatňuje. K reklamačnímu protokolu je kupující povinen přiložit doklad o koupi resp. fakturu.

1. Jako doklad o koupi vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura). Pokud není vystaven samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad.

2. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Pokud je kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

4. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, pokud nebudou uplatněna v záruční době.

5. Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

6. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelní události apod. ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,

c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými
v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

d) provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

9. Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Pokud má dar vady, na které prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn ho vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co dostal, t. j. i zboží přijat jako dar.

10. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (s výjimkou, že je objednávka vyřizována více dodávkami) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

11. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dávají prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

12. Místo pro uplatnění reklamace je adresa prodávajícího. Zabalený reklamované zboží by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), reklamační list, ve kterém bude podrobný popis vady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a vady zboží.

13. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též je třeba doložit doklad o reklamaci.

14. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

5. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po jejím odstranění zboží řádně užívat.

6. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

7. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje: předání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. doručení informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží či vrácené kupní ceny kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

10. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

11. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

12. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a kupujícího uveden popis vady a zda kupující požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na charakteru vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

13. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

14. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Součinnost kupujícího

1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží).

2. Kupující je rovněž povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čistý v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

3. Kupující si je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Alternativní řešení sporů se týká sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím nebo opačně, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou uzavřenou na dálku. Příslušným orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo Spotřebitelské Centrum - nezisková organizace (http://www.spotrebitelskecentrum.sk) nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel osobních údajů - prodávající:

DOP s.r.o.,

IČO: 51757478

IČ DPH: 2120780904

se sídlem Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

korespondenční adresa: Hrobákova 32, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

kontakt: info@boomsport.eu, +420 777 528 829

1. Prodávající při uzavírání kupní smlouvy získává od kupujících jejich osobní údaje potřebné k vyřízení objednávky (především jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, tel. Kontakt, předmět objednávky, fakturační údaje). Pokud se kupující resp. zákazník prodávajícího registruje na webové stránce internetového obchodu, je povinen uvést své osobní údaje.

2. Bez poskytnutí daných osobních údajů prodávající nemůže uzavřít s kupujícím kupní smlouvu a plnit z ní. Na poskytnutí těchto údajů pro účely uzavření kupní smlouvy není třeba souhlasu kupujícího. Právní základ zpracování osobních údajů je uzavřena smlouva. Na základě této uzavřené smlouvy prodávající může následně zasílat kupujícímu nabídkové e-maily (newsletter) - právním základem je oprávněný zájem prodávajícího, a to až do odhlášení se kupujícího z odebírání newsletteru.

3. Zákazník internetového obchodu se může přihlásit k odebírání novinek (newsletter) i bez uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž následně prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je nabídka výrobků a služeb, marketingové služby, průzkum trhu a spokojenosti zákazníků, jakož i zařazení osobních údajů do všech informačních systémů provozovatele. Osobní údaje za tímto účelem může provozovatel zpracovávat do odhlášení se kupujícího z odebírání newsletteru.

4. Prodávající je oprávněn za účelem plnění z uzavřené kupní smlouvy poskytovat osobní údaje kupujícího např. přepravním společnostem, smluvním stranám zabezpečujícím provoz internetového obchodu, subjektu zajišťujícímu účetnictví provozovatele, správci daně, exekutorem, orgánům činným v trestním řízení, soudem a pod. Není úmyslem zpracovávat osobní údaje mimo zemí EU.

5. Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány způsobem, který zaručuje bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným a nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí technických a organizačních opatření zabezpečených provozovatelem.

6. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotčených osob během trvání kupní smlouvy, resp. po dobu registrace zákazníka na webové stránce, následně na období, které je stanoveno v příslušných právních předpisech, nejméně však deset let od skončení smluvního vztahu.

7. Dotčená osoba, jejíž osobní údaje provozovatel zpracovává, je oprávněna ve smyslu článků 15 až 21 nařízení EU o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 - GDPR):

- požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, opravu, doplnění a vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenosnost svých osobních údajů, namítat proti zpracování osobních údajů, odvolat souhlas, je-li souhlas právním základem zpracování osobních údajů,

- podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Pro uplatnění výše uvedených práv (kromě podání stížnosti), kontaktujte prosím prodávajícího.

Používání Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se vám uloží do počítače nebo vašeho mobilního zařízení (tablet či telefon) při návštěvě internetové stránky. Soubory se ukládají do složky ve vašem prohlížeči, obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a obsah. Při příští návštěvě téže stránky prohlížeč pošle informace, které jsou uloženy v souborech cookies zpět na stránku, která soubory původně vytvořila. Cookies nepoužíváme k identifikaci osoby
uživatele. Cookies používáme, abychom vám usnadnili používání naší stránky, například cookies využíváme k zapamatování si přihlášení zákazníka do svého konta. Zpracování nezbytných cookies se provádí na základě našeho oprávněného zájmu a analytické a marketingové cookies výlučně na základě
Vašeho výslovného souhlasu, který vyjádříte potvrzením na naší webové stránce. Cookies si zákazník může nastavit ve svém prohlížeči, může je manuálně nebo hromadně vymazat. Podrobnější instrukce naleznete v nápovědě každého z prohlížečů. Návod a instrukce naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče.


Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčeny.

2. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují zejména příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na diaľku.Pokiaľ vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak si strany dohodly, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něho vyplývající se řídí právem Slovenské republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021