Reklamace zboží

Reklamační řád

Reklamační formulář si můžete stáhnout zde.

Vážení zákazníci, pro řádné vyřízení prosíme při zadání zásilky zadávat Vaše telefonní číslo.

Zásilku posílat kurýrem, nebo doporučeně českou poštou na adresu: DOP s.r.o., Hrobákova 32, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Objednáním zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Reklamace se řídí zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, Občanským zákoníkem zákon č. 40/1964 Zb. a níže uvedenými ustanoveními. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do sídla prodávajícího poštou resp. prepravonu společností a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v reklamačním protokolu pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv ohledně způsobu vyřízení reklamace uplatňuje. K reklamačnímu protokolu je kupující povinen přiložit doklad o koupi resp. fakturu.

1. Jako doklad o koupi vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura). Pokud není vystaven samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad.

2. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Pokud je kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

4. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, pokud nebudou uplatněna v záruční době.

5. Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

6. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelní události apod. ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,

c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými
v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

d) provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

9. Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Pokud má dar vady, na které prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn ho vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co dostal, t. j. i zboží přijat jako dar.

10. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (s výjimkou, že je objednávka vyřizována více dodávkami) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

11. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dávají prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

12. Místo pro uplatnění reklamace je adresa prodávajícího:

DOP s.r.o.

Hrobákova 32

851 02 Bratislava, Slovensko

Zabalený reklamované zboží by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), reklamační list, ve kterém bude podrobný popis vady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. Číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a vady zboží.

13. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též je třeba doložit doklad o reklamaci.

14. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

5. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po jejím odstranění zboží řádně užívat.

6. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

7. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje: předání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. doručení informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží či vrácené kupní ceny kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

10. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

11. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

12. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a kupujícího uveden popis vady a zda kupující požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na charakteru vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

13. Prodávající je povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

14. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Součinnost kupujícího

1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží).

2. Kupující je rovněž povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čistý v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

3. Kupující si je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

Žádná položka